Szkolenie dla klas wojskowych 2014

W dniach 21-24 września 2014 r. Stowarzyszenie FIA – Wierni w gotowości pod bronią przeprowadziło szkolenie podstawowe dla klas wojskowych z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, które odbyły się w miejscowośći Kurnędz koło Sulejowa. W ćwiczeniach wzięło udział 95 uczniów, pod okiem czterech instruktorów i kadry nauczycielskiej.

klasy_1

Podstawowym celem szkolenia była integracja wewnątrzklasowa oraz wypracowanie struktury dowodzenia na wzór wojskowej z wytłumaczeniem ról i obowiązków poszczególnych szczebli dowodzenia.

klasy_7

Szkolenie rozpoczęło się w niedzielę wieczorem od musztry i ogniska integracyjnego. Podzieleni na 3 plutony kursanci przystąpili do bloków szkoleniowych w poniedziałek od 06:00. Harmonogram zajęć pierwszego dnia zawierał ćwiczenia z musztry. Uświadomiły one zebranym, jak ważne jest to narzędzie dowódcy – usprawnia organizację i wprowadza dryg wojskowy wzmacniając zarazem integralność i współpracę w pododdziałach. Kolejnym zagadnieniem, na które położony był szczególny nacisk, było bezpieczne posługiwanie się bronią – instruktorzy FIA zapoznawali uczniów z zasadami BLOS (Broń – Lufa – Otoczenie – Spust). Następnie przećwiczono wariant postaw strzeleckich, zwrotów i sposobów poruszania się z karabinem z dokładnym objaśnieniem zasadności ich stosowania.

klasy_3

Kolejnym etapem, po opanowaniu podstawowych zachowań na poziomie indywidualnym, była musztra bojowa, obejmująca zagadnienia taktyczne z działaniem zespołowym (poruszanie się skokami, stosowanie się do komend, natarcie/wycofanie drużyną) i na poziomie plutonu (marsz administracyjny, reakcja na kontakt, organizacja zasadzki). Na koniec dnia ćwiczeń omówione zostały zagadnienia rozkazu bojowego, planowania działań oraz stawiania zadań poszczególnym szczeblom pododdziału.

klasy_8

Wtorkowe bloki szkoleniowe zapoznały uczniów z wiedzą specjalistyczną. W pierwszych godzinach instruktorzy przeprowadzili szkolenie z zagadnień czerwonej taktyki, zaznaczając różnice w udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki od ratownictwa cywilnego. Zaprezentowano sprzęt medyczny, którym dysponują obecnie żołnierze na poziomie indywidualnym (IFAK – Individual First Aid Kit). Po wstępie teoretycznym i prezentacji, kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych z zakresu stosowania opaski uciskowej oraz ewakuacji rannych z pola walki, stosując techniki indywidualne i zespołowe z wykorzystaniem noszy miękkich.

klasy_12

Kolejnym tematem była łączność na polu walki. Uczniowie zostali przeszkoleni z zasad i sposobów jej prowadzenia, oraz organizacji komunikacji w plutonie. Kursanci zostali przeszkoleni ze stosowania alfabetu NATO, posługiwania się i tworzenia karty łączności oraz zabezpieczania nadawanych meldunków z wykorzystaniem tabeli kodowej.

klasy_9

Ostatnim zagadnieniem teoretycznym warsztatów była topografia i nawigacja w terenie. Uczestników przeszkolono z podstaw wykorzystania przyrządów i urządzeń nawigacyjnych (busola), systemów współrzędnych, umiejętności posługiwania się mapą (skala, znaki topograficzne, wyznaczanie azymutu i marszruty).

klasy_2

Po południu przystąpiono do realizacji scenariuszy bojowych (jeden odbył się w warunkach nocnych), z zagadnień obrony i natarcia. Instruktor FIA sformułował Rozkaz Bojowy, przeprowadził odprawę i postawił zadania poszczególnym pododdziałom. Każde działanie zostało podsumowane w odprawie końcowej w celu wyciągnięcia wniosków przez uczestników, którzy realizowali bloki szkoleniowe z wykorzystaniem replik pneumatycznych ASG (Air Soft Gun).

klasy_5

Ostatniego dnia uczniowie zostali przeszkoleni w ramach zadania zleconego Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkolenie dla uczniów klas wojskowych z Zespołu Szkół nr 7 w Warszawie”.

orzel_MON

Kursanci udali się na strzelnicę w Górze Kalwarii, gdzie odbyły się zajęcia z wykorzystaniem broni palnej (kbk AK i broń krótka) pod okiem doświadczonych instruktorów strzelectwa. Uczestnicy zaliczali kolejne stanowiska, których celem było sprawdzenie przyswojonej wiedzy z zakresu posługiwania się bronią w warunkach stresowych (zasady BLOS) i ogólnej kondycji fizycznej.

klasy_10

Strzelanie odbyło się na dystansach 25m z postawy stojącej z broni krótkiej ( Glock 17 ) oraz 100m z postawy leżącej z broni długiej ( kbk AK ). Po zakończonym strzelaniu każdy z uczestników mógł skonsultować swoje wyniki. Równolegle do strzelań trwały ćwiczenia z obsługi broni palnej oraz ćwiczenia z musztry.

klasy_4

Autor: FIA Metiew