statut_header

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią” (w dalszej treści statutu zwane „Stowarzyszeniem”). Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy „FIA”.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.IV.1989 „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r.20 poz 104) z późniejszymi zmianami.

Art. 3.

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 4.

1. Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Na zasadach określonych w Statucie, członkowie Stowarzyszenia mogą być jego pracownikami.

Art. 5.

1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, oznaki i odznaczenia wg ustalonego wzoru. Wzór sztandaru, wzory oznak i odznaczeń oraz sposoby ich noszenia określa regulamin Stowarzyszenia uchwalany przez Zarząd.
2. Sztandary, oznaki i odznaczenia nie mogą być w sprzeczności, ani zawierać elementów właściwych dla sił zbrojnych, policji oraz innych państwowych służb mundurowych, ani nie mogą być na nich wzorowane.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci według wzorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania jednolitego umundurowania, zgodnego z regulaminem Stowarzyszenia. Umundurowanie nie może być w sprzeczności, ani zawierać elementów właściwych dla sił zbrojnych, policji oraz innych państwowych służb mundurowych, ani nie może być na nich wzorowane.
5. Stowarzyszenie posiada wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi są plutony, drużyny i sekcje. Zasady pracy tych jednostek opierają się na przepisach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.

Art. 6.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie.

 

Rozdział II – Cele i formy działania

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
c) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
d) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
e) propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
f) niedochodowa ochrona i promocja zdrowia,
g) niedochodowa działalność kulturalna,
h) wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
i) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego,
j) propagowanie postaw wolontariackich,
k) niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego,
l) niedochodowe organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych
prawem rodzajów broni,
m) promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim wśród członków
Stowarzyszenia,
n) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia,
o) wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych,
p) współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach,
q) organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia,
r) udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Art. 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
b) udział w obchodach i uroczystościach narodowych na zasadach określonych dla obywateli RP,
c) niedochodowe organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, wychowania fizycznego i sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
d) niedochodowe prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
e) prowadzenie ww. działalności także wśród niezrzeszonych w Stowarzyszeniu,
f) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju, współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
g) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
h) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
i) niedochodowe wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
j) upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia,
k) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
l) niedochodowe organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,
m) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,
n) niedochodowa popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,
o) wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu obrony cywilnej ,
p) wykonywanie zadań zleconych przez organa władzy i administracji państwowej oraz samorządowej w ramach powszechnego obowiązku obrony,
q) współpraca z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących aktów prawnych,
r) współpraca z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych oraz organizacji społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania Stowarzyszenia,
s) współpraca z resortami: obrony narodowej, edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, kultury fizycznej, jednostkami wojskowym oraz organami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, kierownictwami podmiotów gospodarczych, szkół i placówek oświatowych,
t) uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich,
u) tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, praktycznym oraz historycznym,
v) współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
w) udzielanie wsparcia i pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,
x) zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne wydarzeń, zgromadzeń i imprez, również o charakterze masowym,
y) podejmowanie współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej w tym działającymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, której zakres zostaje określony na podstawie osobnych umów i porozumień.

 

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne popierające cele działania Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 16 rok życia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających;
c) członków honorowych.
4. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego.
5. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, niepozbawiona praw publicznych, spełniająca wymóg stawiany w ust. 1, deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Walne Zebranie.
6. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, spełniający wymóg stawiane w ust. 1 i 2, wyrażająca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka wspierającego przez Zarząd.
7. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
8. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
9. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia – godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd.
10. Członkowie wspierający mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Stowarzyszenia.

Art. 10.

1. Obowiązkiem członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia jest:
a) czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
b) opłacanie składek członkowskich;
c) postępowanie zgodne ze statutem;
d) stosowanie się do zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani godnie reprezentować Stowarzyszenie we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą i telewizją oraz osobami fizycznymi spoza Stowarzyszenia, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania, ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków i głosowania z głosem decydującym, korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia, korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

Art. 11.

1. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym. Ograniczenie to nie ma zastosowania do członków honorowych będących jednocześnie członkami zwyczajnymi.
2. Członek wspierający ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym, korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia oraz korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

Art. 12.

1. Osoby, które realizują cele statutowe stowarzyszenia i przynależą do służb mundurowych Rzeczpospolitej Polski bądź innych organizacji rządowych, nie będąc członkiem Stowarzyszenia, mogą uchwałą Zarządu uzyskać prawo do brania udziału we wszelkich działaniach Stowarzyszenia oraz do używania odznak oraz umundurowania Stowarzyszenia.
2. Osoby opisane w powyższym punkcie nie są członkami Stowarzyszenia.

Art. 13.

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich.

Art. 14.

1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
2. skreślenia z listy członków – na mocy uchwały Zarządu;
3. w razie nie uczestniczenia w działalności statutowej przez okres dłuższy niż pół roku lub naruszenia postanowień Statutu – na mocy uchwały Zarządu;
4. rozwiązania Stowarzyszenia;
5. śmierci członka.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały przez pozbawianego członkostwa członka. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Art. 15.

W przypadku ustania członkowstwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Art. 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

Art. 17.

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
3. Głosy mogą być oddawane wyłącznie osobiście.
4. Prawa wyborcze czynne i bierne członków Stowarzyszenia określa Art. 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami.
5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
6. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
7. Przepisy art. 17 pkt 1 – 5 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 18.

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swe funkcje we władzach Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Art. 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

Art. 20.

1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne ponad 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub daty złożenia wniosku przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w trybie art. 20 pkt. 3.
5. Ważność Walnego Zebrania i podejmowanych na nim uchwał zależy od ilości obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Kworum niezbędne dla ważności Walnego Zebrania stanowi co najmniej ½ ilości członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania
6. Zawiadomienia o czasie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania Zarząd wysyła członkom Stowarzyszenia listownie lub wysyła pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

Art. 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustanawianie ogólnych założeń działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
c) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
f) wybór w głosowaniu tajnym – członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych,
h) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania oraz regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) określanie wysokości dodatkowych opłat członkowskich,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie innych spraw wymagających decyzji Walnego Zebrania.

Art. 22.

Walne Zebranie jest ważne pod warunkiem obecności na nim najmniej ½ ilości członków zwyczajnych oraz wysłania wszystkim członkom Stowarzyszenia zawiadomień, o których mowa w art. 20 pkt 6 Statutu – na adresy podane przez członków Stowarzyszenia. Na wniosek członka Stowarzyszenia –korespondencję można wysyłać na podany przez niego adres komputerowy (mailowy) – ze skutkiem doręczenia.

Art. 23.

1. Głosowania przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są jawne z wyłączeniem przewidzianym w dwóch następnych punktach.
2. Wszystkie głosowania w przedmiocie wyboru członków do organów Towarzystwa przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są tajne.
3. Głosowanie mogą być przeprowadzone w sposób wyłączający jawność, jeśli tego zażąda, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu.

Art. 24.

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego albo uchwałą Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, wymagana jest większość bezwzględna.
3. Większości bezwzględnej 2/3 głosów oddanych wymagają sprawy dotyczące: a) zmiany Statutu; b) rozwiązania się Stowarzyszenia; c) wybór bądź odwołanie członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej; d) ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Art. 25.

1. Organem kierującym bieżącymi pracami jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Skład Zarządu stanowią minimum trzy osoby.
3. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu.
4. Jeżeli w skład Zarządu wchodzą mniej niż cztery osoby to funkcję Sekretarza może pełnić Prezes Zarządu, lub funkcję Skarbnika Wiceprezes Zarządu.
5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
6. Uchwały Zarządu uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.

Art. 26.

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających i honorowych,
e) powoływanie spośród członków Stowarzyszenia komisji do wykonywania poszczególnych zadań,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie i przygotowywanie walnych zebrań,
h) przyjmowanie darowizn i zapisów,
i) ustalanie preliminarza budżetowego oraz kierowanie działalnością wydawniczą Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) ustalanie regulaminu Stowarzyszenia.

Art. 27.

Zarząd może zbierać się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zarząd ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Stowarzyszenia.

Art. 28.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezes Stowarzyszenia.

Art. 29.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Art. 30.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Art. 31.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Art. 32.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
b) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
c) posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
d) dokonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku (Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli w każdej chwili) i składanie Zarządowi – przynajmniej raz do roku – sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
e) składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie albo odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

 

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

Art. 33.

Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy, tytułów prawnych, papierów wartościowych, innych dóbr. Majątek ten powstaje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji, spadków, lokat bankowych i ofiarności publicznej.

 

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

Art. 34.

1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może zgłaszać każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia do Zarządu. Zarząd po zaopiniowaniu przekłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania.
2. Zarząd może składać własne wnioski w sprawie zmiany statutu.
3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

Art. 35.

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów oddanych przy obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia, na wniosek złożony przez Zarząd. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
3. O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia – w przypadku jego rozwiązania się – decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu.

 

 

Statut zaktualizowany i przyjęty 17.06.2014 r.