statut_header

Rozdział I – Postanowienia Ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią” (w dalszej treści statutu zwane „Stowarzyszeniem”). Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy „FIA”.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach”  z późniejszymi zmianami.

Art. 3.

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 4.

 1. Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Art. 5.

 1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, oznaki i odznaczenia wg ustalonego wzoru. Wzór sztandaru, wzory oznak i odznaczeń oraz sposoby ich noszenia określa regulamin Stowarzyszenia uchwalany przez Zarząd.
 2. Wzory sztandarów, oznak i odznaczenia nie mogą naruszać przepisów prawa a w szczególności przepisów dotyczących umundurowania sił zbrojnych, policji oraz innych państwowych służb mundurowych.
 3. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci według wzorów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania jednolitego umundurowania, zgodnego z regulaminem Stowarzyszenia. Wzór umundurowania nie może być sprzeczny z prawem, w tym w szczególności przepisami odnoszącymi się do umundurowania sił zbrojnych, policji oraz innych państwowych służb mundurowych. W zakresie i na warunkach dopuszczonych przepisami prawa umundurowanie członków Stowarzyszenia może zawierać elementy umundurowania służb mundurowych.
 5. Zarząd stowarzyszenia może tworzyć w drodze uchwały wewnętrzne jednostki organizacyjne. Wewnętrzne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej i mogą być w każdym czasie zlikwidowane na mocy uchwały Zarządu.
 6. Zarząd określa organizację wewnętrzną i zasady pracy wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

Art. 6.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie.

 

Rozdział II – Cele i formy działania

Art. 7.

Celem Stowarzyszenia jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,

 1. b) działanie na rzecz obronności państwa,
  c) przygotowywanie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do obrony cywilnej,
  d) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  e) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
  f) propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
  g) niedochodowa ochrona i promocja zdrowia,
  h) niedochodowa działalność kulturalna,
  i) wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
  j) integrowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  k) propagowanie postaw wolontariackich,
  l) niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego,
  m) niedochodowe organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych
  prawem rodzajów broni,
  n) wspieranie, promowanie i organizowanie działalności kolekcjonerskiej członków Stowarzyszenia, w tym zakresie współczesnego i historycznego wyposażenia militarnego oraz wszelkiego rodzaju broni, w tym w szczególności broni palnej i broni białej,
  o) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia,
  p) wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych,
  q) współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym w katastrofach i kataklizmach,
  r) organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy i ochrony zdrowia,
  s) udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 2. t) upowszechnianie, rozwój i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni sportowej, kolekcjonerskiej i historycznej, kontynuowanie tradycji strzeleckiej
 3. u) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. w) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

Art. 8.

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków w zakresie obronności państwa, w szczególności poprzez prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
 2. udział w obchodach i uroczystościach świąt państwowych i narodowych,
 3. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie wychowania fizycznego i sportu, w szczególności w zakresie sportów obronnych, sportów walki, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,
 4. uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich, w szczególności tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, praktycznym oraz historycznym,
 5. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie ochrony zdrowia,
 6. zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne wydarzeń, zgromadzeń i imprez, również o charakterze masowym, oraz podejmowanie współpracy z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostkami ochrony przeciwpożarowej, w tym działającymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 7. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury,
 8. produkcja i wydawanie książek, czasopism, broszur i innych publikacji,
 9. współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
 10. organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,
 11. współpracę z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących przepisów,
 12. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez te władze do współpracy w zakresie obrony kraju,
 13. kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie , nawyków i umiejętności z zakresu obrony cywilnej, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz podstawowej wiedzy wojskowej,
 14. upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu i przygotowaniu obrony cywilnej oraz obrony terytorialnej,
 16. prowadzenie wszelkich innych dopuszczalnych prawem działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w lit t art. 7, (w szczególności, po spełnieniu odpowiednich wymogów, jako klub strzelecki) poprzez:
 2. a) organizację procesu szkolenia strzelectwa sportowego
 3. b) organizacja zawodów  sportowych
 4. c) stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju strzelectwa sportowego
 5. d) opracowywanie kalendarzy imprez sportowych,
 6. e) organizację szkoleń strzeleckich, kursów, treningów, ćwiczeń
 7. f) prowadzenie klasyfikacji sportowej zawodników,
 8. g) kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych,
 9. h) współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo – wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży
 10.  Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu Społeczeństwa.
 11. Działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.

 

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne popierające cele działania Stowarzyszenia.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, którzy ukończyli 16 rok życia.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 4. a) członków zwyczajnych;
 5. b) członków wspierających;
 6. c) członków honorowych.
 7. Członkostwo honorowe nie wyklucza członkostwa zwyczajnego.
 8. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem małoletnich w wieku od 16 do 18 lat, niepozbawiona praw publicznych, spełniająca wymóg stawiany w ust. 1, deklarująca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez Walne Zebranie.
 9. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, spełniający wymóg stawiane w ust. 1 i 2, wyrażająca chęć należenia do Stowarzyszenia w tym charakterze i przyjęta na członka wspierającego przez Zarząd.
 10. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie złożonej deklaracji.
 11. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Walne Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 12. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia – godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd.

Art. 10.

 1. Obowiązkiem członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia jest:
 2. a) czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
 3. b) opłacanie składek członkowskich;
 4. c) postępowanie zgodne ze statutem;
 5. d) stosowanie się do zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani godnie reprezentować Stowarzyszenie we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą i telewizją oraz osobami fizycznymi spoza Stowarzyszenia, na podstawie uzyskanych pełnomocnictw od Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania, ma czynne i bierne prawo wyborcze, prawo stawiania wniosków i głosowania z głosem stanowiącym, korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia, korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

Art. 11.

 1. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym. Ograniczenie to nie ma zastosowania do członków honorowych będących jednocześnie członkami zwyczajnymi.
 2. Członek wspierający ma prawo do udziału w obradach Walnego Zebrania jedynie z głosem doradczym, korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia oraz korzystania z wszelkich innych form działalności Stowarzyszenia.

Art. 12.

 1. Osoby, które realizują cele statutowe stowarzyszenia i przynależą do służb mundurowych Rzeczpospolitej Polski bądź innych organizacji rządowych, nie będąc członkiem Stowarzyszenia, mogą uchwałą Zarządu uzyskać prawo do brania udziału we wszelkich działaniach Stowarzyszenia oraz do używania odznak oraz umundurowania Stowarzyszenia.
 2. Osoby opisane w powyższym punkcie nie są członkami Stowarzyszenia.

Art. 13.

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie.
 2. Członkowie honorowi są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich.

Art. 14.

 1. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
 2. a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
 3. b) skreślenia z listy członków – na mocy uchwały Zarządu;
 4. c) rozwiązania Stowarzyszenia;
 5. d) śmierci członka;
 6. e) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub prywatnoskargowego albo przestępstwa skarbowego.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej uchwały przez pozbawianego członkostwa członka. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, odwołujący pozostaje członkiem Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Art. 15.

W przypadku ustania członkostwa wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Art. 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

 

Art. 17.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Głosy mogą być oddawane osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być każdy członek Stowarzyszenia. Niezależnie od ilości posiadanych pełnomocnictw, jeden pełnomocnik reprezentować może głosy nie więcej niż 2 członków zwyczajnych, w tym własny.
 4. Prawa wyborcze czynne i bierne członków Stowarzyszenia określa Art. 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. z późniejszymi zmianami.
 5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.
 6. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz działają władze ubiegłej kadencji.
 7. Przepisy art. 17 pkt 1 – 5 stosuje się odpowiednio do wyboru lub odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

Art. 18.

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swe funkcje we władzach Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Art. 19.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

Art. 20.

 1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz do roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie pisemne ponad 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od podjęcia takiej uchwały przez Zarząd lub daty złożenia wniosku przez członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną w trybie art. 20 pkt. 3. Jeżeli Zarząd nie zwoła w tym czasie Walnego Zebrania, do zwołania Walnego Zebrania zobowiązana jest Komisja Rewizyjna.
 5. Kworum niezbędne dla ważności Walnego Zebrania stanowi co najmniej ½ ogółu głosów wszystkich Członków Zwyczajnych.
 6. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania brak jest wymaganego kworum zgodnie z ust. 5 powyżej, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie przypadającym, o ile zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, godzinę później w tym samym miejscu.  Uchwały Walnego Zebrania podejmowane w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych postanowieniami niniejszego Statutu.
 7. Zawiadomienia o czasie, miejscu i przedmiocie Walnego Zebrania Zarząd wysyła członkom Stowarzyszenia listownie lub wysyła pocztą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed datą Walnego Zebrania. Walne Zebranie jest ważne pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Stowarzyszenia zawiadomień. Zawiadomienie powinno określać pierwszy oraz drugi termin Walnego Zebrania.

Art. 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) ustanawianie ogólnych założeń działalności Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian,
c) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
e) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Stowarzyszenia,
f) wybór w głosowaniu tajnym – członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych,
h) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania oraz regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) określanie wysokości dodatkowych opłat członkowskich,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie innych spraw wymagających decyzji Walnego Zebrania.

Art. 22.

 1. Głosowania przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są jawne z wyłączeniem przewidzianym w dwóch następnych punktach.
 2. Wszystkie głosowania w przedmiocie wyboru członków do organów Towarzystwa przeprowadzane podczas Walnego Zebrania są tajne.
 3. Głosowania mogą być przeprowadzone w sposób wyłączający jawność, jeśli tego zażądają członkowie Stowarzyszenia reprezentujący łącznie co najmniej połowę głosów na Walnym Zebraniu.

Art. 23.

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego albo uchwałą Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, wymagana jest większość bezwzględna.
 3. Większości oddanych głosów przy kworum wynoszącym 2/3 ogółu wymagają sprawy dotyczące:
 4. a) zmiany Statutu;
 5. b) rozwiązania się Stowarzyszenia;
 6. c) ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie biora udziału w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zebrania Członków w przedmiocie zatwierdzania sprawozdań z ich działalności albo udzielania im absolutorium z wykonywania obowiązków.

Art. 24.

 1. Organem kierującym bieżącymi pracami jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Skład Zarządu stanowią minimum trzy osoby.
 3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz pozostali członkowie Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić więcej niż jeden Wiceprezes.
 4. Jeżeli w skład Zarządu wchodzą mniej niż cztery osoby to funkcję Sekretarza może pełnić Prezes Zarządu, lub funkcję Skarbnika Wiceprezes Zarządu.
 5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
 6. Uchwały Zarządu uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego Zarządu. Uchwały Zarządu mogą zapadać w drodze obiegowej w tym w drodze głosowania za pomocą systemów elektronicznych (w tym email). W takim wypadku uchwałę uważa się za przyjętą, jeżeli za zagłosuje więcej niż połowa członków Zarządu
 7. Dopuszcza się udział członka Zarządu w jego zebraniach oraz głosowanie w sposób zdalny.
 8. W razie odwołania Zarządu, dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje do czasu wybrania nowych członków Zarządu.

Art. 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia,
b) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających i honorowych,
e) powoływanie spośród członków Stowarzyszenia komisji lub pełnomocników do wykonywania poszczególnych zadań oraz określanie form działalności tych komisji lub pełnomocników,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie i przygotowywanie walnych zebrań,
h) przyjmowanie darowizn i zapisów,
i) ustalanie preliminarza budżetowego oraz kierowanie działalnością wydawniczą Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) ustalanie regulaminu Stowarzyszenia,
m) wyznaczanie funkcji poszczególnych członków Zarządu.

Art. 26.

Zarząd może zbierać się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Zarząd ma prawo zapraszania na swe zebrania innych członków Stowarzyszenia.

Art. 27.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Art. 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej uzyskują ważność, gdy zostaną podjęte większością 2 głosów.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, opieki lub kurateli lub podległości służbowej.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 6. Komisja Rewizyjna może w drodze uchwały powierzyć poszczególnym swoim członkom pełnienie w ramach Komisji Rewizyjnej dodatkowych funkcji takich, jak w szczególności Przewodniczący oraz Sekretarz.

Art. 29.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

Art. 30.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym.

Art. 31.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,
 2. b) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
 3. c) posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
 4. d) dokonywanie kontroli działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz do roku (Komisja Rewizyjna ma prawo dokonywania kontroli w każdej chwili) i składanie Zarządowi – przynajmniej raz do roku – sprawozdania z przeprowadzonej kontroli oraz wniosków pokontrolnych,
 5. e) składanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie albo odmówienie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. f) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z ustaleń z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

 

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

Art. 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia może składać się z nieruchomości, ruchomości, funduszy, tytułów prawnych, papierów wartościowych, innych dóbr. Majątek ten powstaje ze składek członkowskich, subwencji, darowizn, zapisów, nawiązek sądowych, dotacji, spadków, lokat bankowych i ofiarności publicznej oraz środków z prowadzonej odpłatnej działalności zgodnej z niniejszym statutem.
 2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Art. 33

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych będących celami pożytku publicznego.

 

Art. 34.

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.;

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą, zatrudnienie są albo wykonują pracę na podstawie innego tytułu prawnego, w tym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej członkowie Stowarzyszenia organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

Art. 35.

 1. Wnioski w sprawie zmiany statutu może zgłaszać każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia do Zarządu. Zarząd po zaopiniowaniu przekłada taki wniosek pod obrady Walnego Zebrania.
 2. Zarząd może składać własne wnioski w sprawie zmiany statutu.
 3. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów przy obecności, co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. Przepisu art. 20 ust. 6 nie stosuje się.

Art. 36.

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić w wyniku uchwały Walnego Zebrania podjętej większością ⅔ głosów oddanych przy obecności, co najmniej ½ członków Stowarzyszenia, na wniosek złożony przez Zarząd. Wniosek wymaga zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną. Przepisu art. 20 ust. 6 nie stosuje się.
 2. Likwidatorem Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.

3.    O przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia – w przypadku jego rozwiązania się – decyduje Walne Zebranie, które podjęło uchwałę o rozwiązaniu.

Statut zaktualizowany i przyjęty 21.05.2017 r.