Szkolenie dla Klas Wojskowych 18-21.10.2015

W dniach 18-21 października 2015 r. Stowarzyszenie FIA – Wierni w gotowości pod bronią przeprowadziło szkolenie podstawowe dla klas wojskowych z warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Waldemara Milewicza, które odbyły się w miejscowośći Kurnędz koło Sulejowa. W ćwiczeniach wzięło udział ponad 60 uczniów pod okiem instruktorów Stowarzyszenia FIA.

Podstawowym celem szkolenia była integracja wewnątrzklasowa oraz wypracowanie struktury dowodzenia na wzór wojskowej z wytłumaczeniem ról i obowiązków poszczególnych szczebli dowodzenia.

done_DSC_0091

Szkolenie rozpoczęło się w niedzielę wieczorem od musztry i ogniska integracyjnego. Podzieleni na plutony kursanci przystąpili do bloków szkoleniowych w poniedziałek od 06:00. Harmonogram zajęć pierwszego dnia zawierał ćwiczenia z musztry. Uświadomiły one zebranym, jak ważne jest to narzędzie dowódcy – usprawnia organizację i wprowadza dryg wojskowy wzmacniając zarazem integralność i współpracę w pododdziałach. Kolejnym zagadnieniem, na które położony był szczególny nacisk, było bezpieczne posługiwanie się bronią – instruktorzy FIA zapoznawali uczniów z zasadami BLOS (Broń – Lufa – Otoczenie – Spust). Następnie przećwiczono wariant postaw strzeleckich, zwrotów i sposobów poruszania się z karabinem z dokładnym objaśnieniem zasadności ich stosowania.

done_DSC_0099

Kolejnym etapem, po opanowaniu podstawowych zachowań na poziomie indywidualnym, była musztra bojowa, obejmująca zagadnienia taktyczne z działaniem zespołowym (poruszanie się skokami, stosowanie się do komend, natarcie/wycofanie drużyną) i na poziomie plutonu (marsz administracyjny, reakcja na kontakt, organizacja zasadzki). Na koniec dnia ćwiczeń omówione zostały zagadnienia rozkazu bojowego, planowania działań oraz stawiania zadań poszczególnym szczeblom pododdziału.

Wtorkowe bloki szkoleniowe zapoznały uczniów z wiedzą specjalistyczną. W pierwszych godzinach instruktorzy przeprowadzili szkolenie z zagadnień czerwonej taktyki, zaznaczając różnice w udzielaniu pierwszej pomocy na polu walki od ratownictwa cywilnego. Zaprezentowano sprzęt medyczny, którym dysponują obecnie żołnierze na poziomie indywidualnym (IFAK – Individual First Aid Kit). Po wstępie teoretycznym i prezentacji, kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych z zakresu stosowania opaski uciskowej oraz ewakuacji rannych z pola walki, stosując techniki indywidualne i zespołowe z wykorzystaniem noszy miękkich.

Kolejnym tematem była łączność na polu walki. Uczniowie zostali przeszkoleni z zasad i sposobów jej prowadzenia, oraz organizacji komunikacji w plutonie. Kursanci zostali przeszkoleni ze stosowania alfabetu NATO, posługiwania się i tworzenia karty łączności oraz zabezpieczania nadawanych meldunków z wykorzystaniem tabeli kodowej.

Ostatnim zagadnieniem teoretycznym warsztatów była topografia i nawigacja w terenie. Uczestników przeszkolono z podstaw wykorzystania przyrządów i urządzeń nawigacyjnych (busola), systemów współrzędnych, umiejętności posługiwania się mapą (skala, znaki topograficzne, wyznaczanie azymutu i marszruty).

Po południu przystąpiono do realizacji scenariuszy bojowych (jeden odbył się w warunkach nocnych), z zagadnień obrony i natarcia. Instruktor FIA sformułował Rozkaz Bojowy, przeprowadził odprawę i postawił zadania poszczególnym pododdziałom. Każde działanie zostało podsumowane w odprawie końcowej w celu wyciągnięcia wniosków przez uczestników.

done_DSC_0070

Ostatniego dnia kursanci udali się na strzelnicę Shooting Academy w Parzęczewie k/Łodzi, gdzie odbyły się zajęcia strzeleckie prowadzone przez instruktorów FIA – kbk AK i Glock 17.

DSC_0280

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach zadania zleconego Ministerstwa Obrony Narodowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Szkolenie dla uczniów klas wojskowych z Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole.

Logo_MON Wojsko-Polskie-logo-Pagowski-2009