Regulamin Rekrutacji

 1. Kandydat wypełnia Deklarację Członkowską online na stronie www Stowarzyszenia w bezpiecznym połączeniu SSL.
 2. Kandydat musi mieć ukończone minimum 16 lat. Jeśli kandydat nie ma ukończonych 18 lat, po wypełnieniu Deklaracji Członkowskiej online, musi dostarczyć listownie oświadczenie przedstawiciela ustawowego wyrażającego zgodę na udział Kandydata w Stowarzyszeniu FIA.
 3. Wypełniając i wysyłając online Deklarację Członkowską, Kandydat deklaruje możliwość samodzielnego zgromadzenia niezbędnego umundurowania i wyposażenia oraz gotowość do brania udziału w spotkaniach obowiązkowych Stowarzyszenia FIA i wspierania innych jego działań.
 4. Kandydat opłaca wpisowe w wysokości ustalanej corocznie przez Walne Zebranie Członków poprzez stronę www Stowarzyszenia – system płatności Dotpay.
 5. Po przesłaniu online Deklaracji Członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego, Kandydat zostaje przyjęty na członka wspierającego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia FIA.
 6. Nowo przyjęty członek wspierający jest zobowiązany do opłacenia składki członkowskiej poprzez stronę www Stowarzyszenia w systemie płatności Dotpay.
 7. Nowo przyjęty członek wspierający zyskuje status Kadeta FIA.
 8. Kadet FIA otrzymuje oznaki i oznaczenia: flagę państwową oraz naszywkę Kadeta FIA.
 9. Na pierwsze szkolenie Kadet FIA zjawia się z dokumentem tożsamości, na podstawie którego dowódca Oddziału Terenowego weryfikuje zgodność danych osobowych Kadeta z podanymi w Deklaracji Członkowskiej online.
 10. Kadet FIA obowiązkowo bierze udział w Warsztatach Taktycznych. Standardowo odbywają się one w jeden weekend
  w miesiącu i trwają do 36h.
 11. Kadet FIA może brać udział w zajęciach Szkolenia Podstawowego. Są to zajęcia jednodniowe i standardowo trwają do 8h. Decyzją dowódcy Oddziału Terenowego Szkolenia Podstawowe mogą być zajęciami obowiązkowymi.
 12. Kadet FIA zdobywa i zalicza zagadnienia zgodnie z Kartą Wyszkolenia FIA, w tym gromadzi umundurowanie i wyposażenie określone przez Regulamin Umundurowania i Wyposażenia w terminie do 12 miesięcy.
 13. Wszelkie odstępstwa od reguły z pkt 12 należą do decyzji szefa Pionu Kadr.
 14. Po spełnieniu przez Kadeta FIA wymagań z pkt. 9, 10, 11, 12 na wniosek dowódcy Oddziału Terenowego szef Pionu Kadr,
  w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia FIA, decyduje o przyznaniu mu naszywki członka FIA i tym samym utracie przez niego statusu Kadeta FIA.
 15. Członek wspierający Stowarzyszenia, nie będący już Kadetem, może kandydować na członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Rekomendację danego członka wspierającego przedstawia dowódca Oddziału Terenowego szefowi Pionu Kadr.
 16. Szef Pionu Kadr przedstawia Zarządowi FIA listę członków wspierających kandydujących na przyjęcie na członków zwyczajnych. Po nominacji Zarządu lista ta jest przedstawiana na Walnym Zebraniu Członków.
 1. O przyjęciu danego członka wspierającego na członka zwyczajnego decyduje Walne Zebranie Członków w formie głosowania zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek Stowarzyszenia, oprócz członków honorowych, zobligowany jest do uiszczania składki członkowskiej zgodnie
  ze statutem i obowiązującymi ustaleniami Walnego Zebrania Członków na dany rok kalendarzowy.
 3. Każdy członek Stowarzyszenia, oprócz członków honorowych oraz członków pełniących funkcje administracyjne
  w Stowarzyszeniu, zobligowany jest do uczestniczenia w szkoleniach obowiązkowych.
 4. Członkowie pełniący funkcje administracyjne to członkowie wspierający lub zwyczajni nie posiadający przydziału liniowego, ale czynnie wspierający działanie Stowarzyszenia m.in. poprzez pracę w Pionach Administracyjnych bądź Sekcjach Specjalistycznych. Decyzja o przeniesieniu członka do Administracji FIA należy do szefa Pionu Kadr.
 5. Niewywiązywanie się z obowiązków wymienionych w pkt 18 i 19 skutkuje usunięciem ze Stowarzyszenia. Decyzja
  o usunięciu danego członka należy do Zarządu Stowarzyszenia FIA.
 6. Członek Stowarzyszenia nie będący Kadetem FIA może wystąpić do dowódcy jego Oddziału Terenowego o przyznanie mu urlopu na okres do 6 miesięcy lub o pozwolenie na przejście do rezerwy na okres do 12 miesięcy. Dowódca OT przekazuje swoją rekomendację szefowi Pionu Kadr, który podejmuje decyzję o udzieleniu urlopu/rezerwy.
 7. W czasie urlopu oraz rezerwy członek nie ma obowiązku uczestniczenia w szkoleniach, dalej jest jednak zobowiązany do uiszczania składki członkowskiej. Po upływie okresu rezerwy członek zobowiązany jest do ponownej weryfikacji wiedzy zgodnie z Kartą Wyszkolenia w terminie do 7 miesięcy.